KVKK Aydınlatma Metni

Bera Hotels Gizlilik Politikası  

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni

Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Bera Turizm İnşaat Seyahat San. Tic. A.Ş. (Şirket ) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir

 • Yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • İnsan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • Şirketimizin iştiraki bulunduğu şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • Şirketimizin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, www.bera.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Bera Turizm İnşaat Seyahat San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirketimiz tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, bağlı olduğumuz Bera Holding A.Ş. ve Holding bünyesindeki Şirketlerine, hissedarlarımıza, yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan veya dolaylı iştirakimiz bulunan şirketler, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • Şirket’imizin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • Şirket’imizin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • Şirket’imize bağlı Şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • Şirket’imizin bağlı olduğu Bera Holding A.Ş. ve Bera Holding A.Ş. ‘ne bağlı Şirketlerin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması, sözleşmedeki edimlerinin yerine getirilmesi,
 • Şirket’imizin bağlı olduğu Bera Holding A.Ş. ve Bera Holding A.Ş. ‘ne bağlı Şirketlerin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması;

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.bera.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz Bera Turizm İnşaat Seyahat San. Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer verilmiştir.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız ;

 • Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize ait ‘www.bera.com tr’ adresinde yer alan ‘Başvuru Formu’ doldurulduktan sonra aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda ile iletebilirsiniz.

(a) Başvuru formunun ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile şirketin Nişantaşı Mahallesi, Dr. Mehmet Hulusi Baybal Cad. No:9, 42060 Selçuklu/Konya adresine gönderilmesi,

(b) Başvuru formunu doldurulup güvenli elektronik imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun beraturizm@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.

(c) Başvuru formunu mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@bera.com.tr mail adresine elektronik posta ile gönderilmesi.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

ŞİRKETİMİZİN BAĞLI BULUNDUĞU BERA HOLDİNG A.Ş. DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ

 • - Kombassan Kağıt Matbaa Gıda ve Tekstil Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 • - Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Bera Turizm İnşaat Seyahat Ticaret Anonim Şirketi
 • - Divapan Entegre Ağaç Panel Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 • - Hisar Madencilik ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Kombassan Giyim Gıda Turizm Sanayi İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
 • - Karsu Çamlıca Köyü Su İşletmeleri Anonim Şirketi
 • - Komal Tüketim Malları Üretim Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Koveka Konya ve Karaman Tekstil Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
 • - Golda Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Komyapı Hazırbeton Prefabrik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Kongaz Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Muratlı Karton Kağıt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
 • - Komel Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Anadolu Lpg Temin Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - Anadolu Rulman İmalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
 • - YURTDIŞI İŞTİRAK GRUP FİRMALARI
 • - Sc Rulmenti S.A. Barlad
 • - MZK Shopping Complex Limited Company
 • - New Mgm Manufacturer Private Limited Company
REZERVASYON
REZERVASYON